Oznámení o změně obchodních podmínek SHERLOG Security

Aktuality


V Praze dne 1. března 2024

 

Vážený zákazníku,

v souladu s ustanovením článku XIV. písm. c) Obchodních podmínek SHERLOG Security (dále jen „OP“), si Vám dovolujeme oznámit vyhlášení aktualizovaného znění OP, které nabývají účinnosti dne 1. dubna 2024. Změny se týkají:

 

1)   Článku III. Povinnosti SHERLOG

     V čl. III. se doplňuje nové písmeno g) které zní následovně:

 

g)  Při splnění výše uvedeného ZÁKAZNÍKEM pak v případě, že SHERLOG odcizený předmět hlídání, jehož odcizení bylo ZÁKAZNÍKEM řádně nahlášeno Policii ČR, nedohledá, SHERLOG vyplatí ZÁKAZNÍKOVI všechny poplatky a pořizovací náklady, které ZÁKAZNÍK vynaložil za zabezpečení SHERLOG výhradně k nedohledanému předmětu hlídání. Avšak pouze tehdy, pokud ZÁKAZNÍK splnil následující kumulativní podmínky, a to že ZÁKAZNÍK:

Vždy důsledně dodržel povinnosti ZÁKAZNÍKA stanovené ve SMLOUVĚ a Obchodních podmínkách (zejména pak má uhrazeny všechny provozní poplatky a pravidelně absolvuje roční revize systému SHERLOG Security) a současně
Policie ČR své šetření ve věci odcizení předmětného předmětu hlídání případ zastavila, případně odložila anebo zahájila trestní řízení pro podezření z trestného činu spáchaného jinou osobou než je ZÁKAZNÍK, nebo osobou jemu blízkou. Každou z uvedených skutečností je ZÁKAZNÍK povinen doložit pravomocným usnesením Policie ČR.
     Pokud jsou splněny dvě výše uvedené podmínky současně a ZÁKAZNÍK svůj nárok dohodnutým způsobem doloží, SHERLOG uhradí ZÁKAZNÍKOVI veškeré provozní poplatky a pořizovací náklady, které ZÁKAZNÍK uhradil/vynaložil, a které se vztahují výhradně za zabezpečení SHERLOG k právě nedohledanému předmětu hlídání. Tyto peněžní prostředky SHERLOG převede na účet, který ZÁKAZNÍK uvede, a to třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění tohoto nároku ZÁKAZNÍKEM. Žádost o uplatnění tohoto nároku může ZÁKAZNÍK předložit nejdříve až po splnění výše uvedených podmínek. O tomto bude mezi ZÁKAZNÍKEM a SHERLOGEM sepsán protokol.

 

2)   Článku IV. Povinnosti ZÁKAZNÍKA

Upravují se písm. g) a písm. k) tak, že se upravují povinnosti zákazníka při odcizení nebo podezření na odcizení předmětu hlídání bez toho, aby se tato povinnost měnila. Jde pouze o formulační úpravu znění stávajícího textu.

   

3)   Článku VIII. Záruční podmínky

Ruší se možnost prodloužení záruky za úplatu a sjednocuje se doba trvání záruky pro všechny typy Zařízení.

  

4)   Článku XIV. Závěrečná ustanovení

V čl. XIV. se doplňuje nové písmeno e) do kterého se přesouvá dosavadní znění písmena d). Písmeno d) pak má nové znění. Změny pak vypadají následovně:

 

d)  ZÁKAZNÍK bere na vědomí, že v průběhu poskytování služby dochází i ke zpracování jiných údajů než údajů jeho osobních (tj. osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR). Jde zejména o výhradně anonymní poziční údaje/data (tj. online údaje poskytované o Zařízení v místě a času). Podpisem těchto OP pak ZÁKAZNÍK uděluje SHERLOGU souhlas s jejich dalším zpracováním a nakládání s nimi. Tento souhlas je ZÁKAZNÍK oprávněn kdykoliv odvolat, a to oznámením na tuto emailovou adresu SHERLOG: podpora@sherlog.cz.

 

e)  Tyto OP poskytování služeb systémů SHERLOG Security jsou všeobecně platné počínaje 1. dubna 2024.

 

Dále pak se z textu OP SHERLOG Security vypouští ze sousloví „… roční provozní poplatek … „ slovo „roční“, protože bude možné platit poplatek za Službu v různých pravidelných časových intervalech (doposud se připouštěl pouze roční provozní poplatek, ale od účinnosti těchto aktualizovaných OP bude možno poplatek platit i v měsíčních platbách).    

Odůvodnění:

První změna OP SHERLOG Security vyjadřuje nový závazek společnosti SHERLOG Technology, a.s. vůči zákazníkovi pro případ, že SHERLOG v rámci poskytování služby SHERLOG Security nedohledá odcizený předmět hlídání. Dále pak vymezuje typ kompenzace, podmínky a způsob pro uplatnění tohoto nároku zákazníkem.

Druhou změnou je pouze upřesnění formulace písm. g) a písm. k). Změnou v textu nedochází ke změně jeho smyslu.

Třetí změnou se sjednotila doba pro poskytování smluvní záruky pro všechny typy Zařízení. A také byla zrušena možnost prodloužit si záruční dobu za úplatu.  

Čtvrtou změnou se upravuje skutečnost, že v průběhu poskytování služby SHERLOG Security může docházet ke zpracování i jiných údajů než osobních údajů (tj. osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR) a z uvedeného důvodu je nutné je identifikovat a nastavit pravidla pro nakládání s nimi.

 Poslední úprava je možnost ZÁKAZNÍKa hradit Službu v pravidelných měsíčních úhradách.

 
Pokud s navrhovanými změnami v OP nesouhlasíte, máte právo kdykoli před datem jejich účinnosti písemně vypovědět konkrétní smlouvu mezi Vámi a společnosti SHERLOG Technology, a.s.

Nové znění OP pak naleznete zde

S pozdravem SHERLOG Technology, a.s.Zpět

Klientů si vážíme

×