Compliance program

Compliance program skupiny SHERLOG

Compliance program skupiny SHERLOG

Snahou společností skupiny SHERLOG, kam patří mateřská společnost SHERLOG Technology, a.s. a její dceřiné společnosti SHERLOG NG, a.s., společnost SECAR NORD, spol. s r.o., společnost SECAR MORAVIA, s.r.o. a společnost SECAR SILESIA s.r.o., je potírat jakékoliv protiprávní, zejména trestněprávní jednání. Všichni členové skupiny SHERLOG vykonávají svou činnost v plném souladu se všemi právními předpisy a vnitřními předpisy, jakož i etickými požadavky, což také vyžadují od všech svých zaměstnanců a od osob, se kterými spolupracují.

 

Ve snaze v maximální možné míře zamezit vzniku negativního chování zavedly společnosti skupiny SHERLOG svůj Compliance program – jako komplexní soubor opatření a postupů společností skupiny SHERLOG, sloužící k zabránění spáchání trestného činu, jeho efektivní detekci, odvracení jeho následků a prokázání, že bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby spáchání trestného činu bylo zabráněno. A pokud již byl takový trestný čin spáchán, pak jeho prošetření a přijetí adekvátních opatření k odvrácení jeho následků či restrikcí tak, aby se protiprávní jednání již ve skupině SHERLOG nemohlo opakovat.

 

Compliance program společností skupiny SHERLOG zahrnuje tři, níže uložené předpisy:

 

  • Criminal Compliance Program společnosti SHERLOG Technology, a.s.;
  • Etický kodex společnosti SHERLOG Technology, a.s. 
  • Směrnici na ochranu oznamovatelů o možném učiněném protiprávním jednání podle zákona 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

 

Prostřednictvím přijatého Compliance programu se společnosti skupiny SHERLOG zavázaly zabývat mimo jiné veškerými podezřeními na oznámené či detekované případy nežádoucího či protiprávních jednání, nebo jiného negativního chování s dopadem nejen na majetek společností skupiny SHERLOG či jiných subjektů soukromého či veřejného práva, ale i na mezilidské a pracovní vztahy. Cílem je umožnit každému zaměstnanci skupiny společností SHERLOG, ale také jiným subjektům, které přímo nebo nepřímo jsou se společnostmi skupiny SHERLOG v obchodním či obdobném vztahu, aby měly možnost upozornit nebo oznámit případy či konkrétní jednání nežádoucího či dokonce protiprávního jednání, které je v rozporu s právními normami či přijatým Etickým kodexem skupiny SHERLOG nebo dalšími vnitřními předpisy a zajistit tak jejich prošetření a nápravu.

 

Funkcí Compliance manažera skupiny SHERLOG je pověřen pan Mgr. Et Mgr. Radek Holub (tel. +420 720 693 090, e-mail: radekholub.consulting‌‌M‌‌gmail.com). Funkcí Compliance officera mateřské společnosti SHERLOG Technology, a.s. je pan Mgr. David Koutský (tel. +420 221 513 133, e-mail: david.koutsky‌‌M‌‌sherlog.cz), který je současně i příslušnou osobou, dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Při podezření na jakoukoliv formu negativního chování je možné k předání informace Compliance manažerovi (CM) nebo Compliance officerovi (CO) využít některou z níže uvedených forem:

 

  • Listinnou – prostřednictvím „Veřejné schránky“, adresované, či osobně předané CM nebo CO. Tato schránka je umístěna ve vstupní chodbě v budově provozovny společnosti SHERLOG Technology, a.s. na adrese Praha 9, Hrdlořezy, Pod táborem 51/12, PSČ 190 00.
  • Elektronickou – prostřednictvím Oznamovacího formuláře (viz níže) nebo e-mailové adresy eticka.linka‌‌M‌‌sherlog.cz.
  • Ústní – nadiktováním informací do protokolu v součinnosti s CM nebo CO.

 

Všechna oznámení budou Compliance manažerem nebo Compliance officerem řádně zaevidována a detailně prověřena. Postup šetření probíhá v souladu s ustanoveními Criminal Compliance Program. O závěrech prověřování bude vždy vyrozuměn také oznamovatel, pokud o to výslovně požádá a pokud se nejedná o anonymní oznámení. 

Klientů si vážíme

×